Odbor životního prostředí a zemědělství

Návod na otevření PDF formuláře z internetového prohlížeče

FORMULÁŘE  – ASISTENTKA (OLGA KADEŘÁBKOVÁ)

Žádost o vyjádření celého odboru ŽPZ zadovyjodbZPZ.doc 410 kB

FORMULÁŘE – STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ, MYSLIVOST A OCHRANA PŘÍRODY (JOSEF NOVÁK)

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa zadoodnpozfcelesa.doc 69 kB

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění fukcí lesa

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les zadokacdrevin.doc 30 kB

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení konání organizované akce

FORMULÁŘE  – ODPADY A OVZDUŠÍ (ILONA TUČÍMOVÁ)

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska, vyjádření odpady §79, odst.4

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Závazné stanovisko 11 – odst. 3

Průběžná evidence nakládání s odpady

Průběžná evidence nakládání s odpady - verze ve wordu

Nakládání s odpady – požadavky na investora poznaklodp.pdf 175 kB

Ochrana ovzduší – požadavky na investora poznaklovz.pdf 129 kB

FORMULÁŘE – OCHRANA ZPF, ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ, OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ, RYBÁŘSTVÍ (ING. LUDMILA KRČMOVÁ)

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF

Žádost o vydání rybářského lístku zadoryblist.pdf 135 kB

Rybářský lístek

Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku Osvkvalryblist.doc 204 kB

 Oznámení stanoviště včelstev Oznstanvcel.pdf 96 kB

Žádost o souhlas s použitím sedimentů

Žádost o předepsání finančního odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

 

FORMULÁŘE – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD (IVANA STÁRKOVÁ, LUBOŠ JENÍK)

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů
Žádost o povolení k některým činnostem
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Oznámení o užívání stavby vodního díla
Ohlášení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Word Žádost o povolení k nakládání s vodami

Word Žádost o povolení k odběru podzemních vod

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – domácnosti

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – domácnosti

Word Žádost o povolení k některým činnostem

Word Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Word Žádost o stavební povolení ČOV,studni či jinému vodnímu dílu

Word Žádost o povolení k užívání vodních děl

Word Žádost o k povolení k vypouštění odpadních vod – nebezpečné látky

Word Žádost o udělení souhlasu

Word Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona

Word Žádost o vydání koloudačního souhlasu

Word Oznámení o užívání stavby

Word Ohlášení

Word Žádost o povolení odběru podzemních vod pro potřeby jednotl. občanů a o stavební povolení ke studni nebo jinemu vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Word Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Word Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

WordOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Word Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Word Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla

Word Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových

Word Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek

Word Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

zpět – město Český Brod